Polityka cookies

Polityka prywatności

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad  przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Sklep Internetowy.
 2. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7  RODO -  ADBUT ADAM FILIPOWICZ z siedzibą w Gdańsku ul. Narwicka 21 D, 80-557 Gdańsk
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. Strona – https://www.filippo.pl/;
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie https://www.filippo.pl/;
 6. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony
 7. Zamówienie – wyrażenie woli zakupu Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania;

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzane są dane osobowe, których podanie potrzebne jest do skontaktowania się przy pomocy formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail), zarejestrowania i  zalogowania (adres e-mail), zapisania się do Newslettera (adres e-mail) się oraz złożenia zamówienia (imię i nazwisko Użytkownika, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail, ewentualnie nr NIP, REGON i adres siedziby).

W przypadku odstąpienia od umowy oraz uznania złożowej reklamacji Użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Dane Użytkowników przetwarzane są w celu wykonywania umów zawartych w sklepie online poprzez serwis  https://www.filippo.pl.

Dane osobowe Użytkownika potrzebne są w celu:

 • skontaktowania się z Użytkownikiem i udzieleniem odpowiedzi na zapytanie przesłanego przez udostępniony formularz, zidentyfikowanie nadawcy,
 • założenia konta na stronie serwisu  https://www.filippo.pl,
 •  zawarcia umowy transakcyjnej,
 • złożenia Zamówienia,
 • korzystania przez Użytkownika z przysługujących uprawnień, w tym odstąpienia od umowy czy złożenia   rękojmi,
 • spełnienie obowiązków prawnych nałożonych  Administratora, m.in. wynikających z przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości, obowiązku rozpatrywania reklamacji,
 •  dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora,
 • jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji (marketing bezpośredni);

 

Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Użytkownika, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Użytkownika strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

Dane osobowe Użytkownika, rejestrującego się w serwisie https://www.filippo.pl bądź zapisującego się do newslettera, są przetwarzane  na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej w chwili rejestracji lub zapisu do newslettera.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia rejestrację w serwisie bądź zapisanie się do newslettera.

W przypadku złożenia Zamówienia, dane osobowe będą przetwarzane:

 • na podstawie zawartej umowy – w celu wykonania czynności związanych z realizacją i wykonaniem Zamówienia
 • na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wynikającego m.in przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości, obowiązku rozpatrywania reklamacji  -  w celu wykonania obowiązków prawnych,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora  oraz prowadzenia marketingu             bezpośredniego usług własnych;

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane do momentu usunięcia konta w serwisie https://www.filippo.pl  bądź do momentu wypisania się z newslettera. Usunięcie konta może być spowodowane wycofaniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgłoszeniem sprzeciwu lub żądaniem usunięcia.

W przypadku złożenia Zamówienia, dane będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

 • na podstawie zawartej umowy – przez okres jej realizacji, a po tym czasie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres             przedawnienia roszczeń,
 • na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego - przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania   w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przez okres do czasu odwołania zgody.;

 

PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

POWIERZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Przetwarzane dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podmiotom  bezpośrednio współpracującym w celu realizacji zamówienia w tym  do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz realizujących wysyłki Towarów oraz podmiotom świadczącym m.in. usługi hostingowe, usługi informatyczne, usługi księgowe. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum i jest zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa.

Nie przekazujemy danych żadnym firmom zewnętrznym na  ich własny użytek.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Zaleca się  samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa przez każdego Użytkownika. W szczególności Użytkownicy powinni zachować w poufności Login i Hasło do Logowania w Sklepie i nie udostępniać ich osobom trzecim.

Należy pamiętać, że Sklep nie będzie zwracał się do Użytkowników o podanie Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym dokumencie dla realizacji usług wynikających z Regulaminu.

W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Sklepu.

 

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas danych każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

- Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Prośba może dotyczyć wycofania zgody na otrzymywanie newsletterów oraz usunięcia konta.    

- Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Żądanie nie wpłynie na wysłane wcześniej informacje handlowe czy złożone Zamówienia. Wniesienie sprzeciwu spowoduje natomiast usunięcie konta Użytkownika w serwisie https://www.filippo.pl. Od momentu usunięcia konta dane Użytkownika nie będą już przez nas przetwarzane, poza informacjami o wcześniej zrealizowanych Zamówieniach

- Użytkownik w każdej chwili może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez nas czynności.

- Użytkownik w każdej chwili może żądać, aby jego dane umieszczone w serwisie zostały przez nas poprawione. Użytkownik w dowolnym momencie może to zrobić również samodzielnie, logując się na swoje konto, a następnie przechodząc do zakładki z danymi osobowymi.   

- Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane do innego Podmiotu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy, podając dokładną nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przez nas przekazane. Przekazanie danych nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika żądania w formie elektronicznej. Przesłanie potwierdzenia żądania przez konieczne ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.

- Użytkownik w każdej chwili może żądać od nas informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika.

-  Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

POLITYKA COOKIES

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. Spółka wykorzystuje dane pozyskane również poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam. Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (spersonalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z Usług, ale może spowodować utrudnienia.

Strony używają mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i  umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych.  Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej  i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie ze Strony bez dokonania zmian w przeglądarce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przechowywanie plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.

 

 

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zgłoszenia czy przekazania żądania Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą:

 • Listownie – ADBUT ADAM FILIPOWICZ z siedzibą w Gdańsku ul. Narwicka 21 D, 80-557 Gdańsk

 

 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.