Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „Filippo”, działającego pod adresem internetowym www.filippo.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).

2. W zakresie usług świadczonych w Sklepie Internetowym drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

3. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz sprzedawcą jest Adam Filipowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Filippo Adam Filipowicz spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Galaktycznej 32a, NIP 5842838031, REGON 525883102, (dalej: „Sprzedawca”).

4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

a) poczty elektronicznej  - pod adresem: sklep@filippo.pl;

b) poczty tradycyjnej  - pod adresem: Filippo Adam Filipowicz spółka komandytowa ul. Galaktyczna 32A Gdańsk 80-299;

c) telefonu  - pod numerem: +48 58 3000075.

5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego oraz świadczy wskazane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną.

6. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).

7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

8. W przypadku gdy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie została zawarta odrębna umowa, Regulamin stanowi umowę sprzedaży i określa jej warunki.

9. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy Sprzedaży, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Klient może go pobrać i sporządzić jego wydruk.

§ 2 DEFINICJE

 

1. Klient – Użytkownik Sklepu Internetowego lub Kupujący Towary w Sklepie Internetowym, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub w inny sposób korzysta ze Sklepu Internetowego.

2.
Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


3.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienia do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz uprawnienia dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


4.
Adres Siedziby Sprzedawcy – ul. Galaktyczna 32A Gdańsk 80-299.


5.
Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: https://www.filippo.pl/ - za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.


6.
Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży na odległość, której przedmiotem są Towary, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego i dostępnego tam Elektronicznego Formularza Zamówienia oraz telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.


7.
Towar – rzecz ruchoma, produkt odzieżowy lub wyrób skórzany, dostępny w Sklepie Internetowym,


8.
Polityka Prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://www.filippo.pl/pl/privacy-and-cookie-notice


9.
Trwały Nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.


10.
Elektroniczny Formularz Zamówienia – formularz udostępniany  przez Sprzedawcę dla elektronicznej procedury dokonywania zamówienia; dostępny w Sklepie Internetowym podczas składania Zamówienia.


11.
Elektroniczny Formularz Zwrotu – formularz udostępniany  przez Sprzedawcę dla elektronicznej procedury dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://filippo.pl/pl/returns-open.html


12.
Elektroniczny Formularz Reklamacji – formularz udostępniany  przez Sprzedawcę dla elektronicznej procedury  składania reklamacji; dostępny pod adresem https://filippo.pl/pl/rma-open.html


13.
Wysłanie Zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.


14.
Zamówienie – złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.


15.
Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży. Założenie przez Klienta Konta wiąże się z zawarciem przez niego umowy o świadczenie usługi Konta.


16.
Zamówienie Telefoniczne – kanał sprzedaży Sklepu Internetowego, umożliwiający Klientom złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, pod numerem telefonu 583000075

17.
Zamówienie E-mail – kanał sprzedaży Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy – sklep@filippo.pl

18.
Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów (Oceny) – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu.

 

 

 

§ 3 ZAKRES USŁUG

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:


1. Zawieranie Umów Sprzedaży online za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Zamówienia – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,


2. Dokonywanie rejestracji i korzystanie z Konta w ramach Sklepu Internetowego,


3. Dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,


4. Przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przyjęcia informacji o odstąpieniu oraz reklamacji Towaru.

 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:


a) Połączenie z siecią Internet,

b) Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet,

c)
 Korzystanie z przeglądarki internetowej
Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,


d)
 Korzystanie z dowolnego programu do przeglądania plików w formacie PDF,


e)
 Korzystanie z poczty e-mail i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

§ 5 ZAMÓWIENIA

 

1. Złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać:


a) Za pośrednictwem Konta, przy użyciu Elektronicznego Formularza Zamówienia,


b)
 Za pośrednictwem opcji zakupu bez rejestracji przy użyciu Elektronicznego Formularza Zamówienia,


c)
 Poprzez Zamówienie telefoniczne,


d)
 Poprzez Zamówienie E-mail.

2. W przypadku dokonania Zamówienia przy użyciu Elektronicznego Formularza Zamówienia:


a) Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego Formularza Zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny Formularz Zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.

b) Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie dotyczące Zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych, jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, kosztów i przewidywanego czasu dostawy Towaru do Klienta.

c) W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym Formularzu Zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Wysłanie Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

d) Kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i tym samym Wysłanie Zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

e) Po Wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość na podany w Elektronicznym Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej, z potwierdzeniem jego przyjęcia.

f) W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W takim wypadku pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli Zamówienie zostało wcześniej opłacone, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

g) Jeżeli Zamówienie jest możliwe do zrealizowania, Sprzedawca przekazuje je do realizacji i zawiadamia o tym Klienta za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji, miedzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku dokonania Zamówienia poprzez Zamówienie Telefoniczne Towaru wybranego ze Sklepu Internetowego:


a) Klient dokonuje Zamówienia dzwoniąc pod numer telefonu +48 58 3000075 i kontaktując się z telefonicznym biurem obsługi Klienta, które informuje go o dostępnych sposobach płatności, możliwych miejscach i metodach dostawy oraz kosztach z tym związanych.

b) Dla dokonania Zamówienia Telefonicznego konieczne jest podanie przez Klienta:
 • nazwy Towarów jakie Klient chce zamówić wraz z podaniem jego istotnych cech jeśli jest to konieczne w danym przypadku (takich jak np. rozmiar, kolor, materiał) oraz ich ilość,
 • adresu oraz sposobu dostawy Towarów,
 • wybranego sposobu płatności,
 • danych identyfikujących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy Towarów oraz numer telefonu Klienta.
c) Pracownik telefonicznego biura obsługi Klienta informuje go o wybranych Towarach, ich łącznej cenie oraz kosztach dodatkowych, w tym zwłaszcza kosztach dostawy Towaru do wskazanej przez Klienta lokalizacji. Pracownik informuje również o danych Sprzedawcy, przysługującym prawie do odstąpienia, sposobie płatności i możliwych sposobach zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

d) Po otrzymaniu informacji, o których mowa ust. 3 lit. c powyżej, Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia.

e) Pracownik telefonicznego biura obsługi Klienta informuje go o dalszym toku procesu sprzedaży, stosując odpowiednio § 5 ust. 2 lit. e-g.

f) Po złożeniu Zamówienia Telefonicznego pozostały proces sprzedaży przebiega odpowiednio w sposób opisany powyżej w § 5 ust. 2 lit. e-g.

g)
Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu dostawy Towarów oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, które do czasu dostawy Towaru nie powinny ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania Sprzedawcy.

4. W przypadku dokonania Zamówienia poprzez Zamówienie E-mail Towaru wybranego ze Sklepu Internetowego:

a) Klient dokonuje Zamówienia wysyłając wiadomość poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy – sklep@filippo.pl.

b)
Dla dokonana Zamówienia E-mail konieczne jest podanie w wiadomości wysłanej przez Klienta:

 • nazwy Towarów jakie Klient chce zamówić wraz z podaniem jego istotnych cech jeśli jest to konieczne w danym przypadku (takich jak np. rozmiar, kolor, materiał) oraz ich ilość,
 • adresu oraz sposobu dostawy Towarów,
 • wybranego sposobu płatności,
 • danych identyfikujących Klienta: imię i nazwisko oraz adres dostawy Towarów.
c) W razie pominięcia przez Klienta niektórych wymaganych informacji, Sprzedawca w wiadomości zwrotnej poprosi o uzupełnienie Zamówienia.

d)
Po dokonaniu Zamówienia E-mail pozostały proces sprzedaży przebiega odpowiednio w sposób opisany powyżej w § 5 ust. 2 lit. e-g.

5. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia Klient może je zmienić:

a) Przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego Formularza Zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego Zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność ( w przypadku dokonania Zamówienia z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Zamówienia).

b) Poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail ze Sprzedawcą (w przypadku Zamówienia Telefonicznego i Zamówienia E-mail).

6. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego Formularza Zamówienia (tylko przypadku dokonania Zamówienia z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Zamówienia).

7. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

8. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

 

§6 PŁATNOŚĆ

 

1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem, z płatnością na konto po dostawie oraz z odroczonym terminem.

2. W przypadku złożenia Zamówienia Telefonicznego oraz Zamówienia E-mail, możliwa jest wyłącznie płatność tradycyjnym przelewem bankowym oraz za pobraniem przesyłki.

3. Płatności za Towar można dokonać w sposób:

 • wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym Formularzu Zamówienia,
 • w przypadku Zamówienia Telefonicznego, w sposób wskazany w trakcie rozmowy z telefonicznym biurem obsługi klienta,
 • w przypadku Zamówienia E-mail, w sposób wskazany w wysłanej do Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej Zamówienie.

4. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat i płatności odroczonych w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://filippo.pl/pl/payments.html.

5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

 

§ 7 DOSTAWA

 

1. Na Elektronicznym Formularzu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. W przypadku Zamówienia Telefonicznego wybór sposobu dostawy odbywa się poprzez poinformowanie o tym wyborze pracownika telefonicznego biura obsługi klienta, a w przypadku Zamówienia E-mail – wybór zostaje dokonany poprzez wskazanie wybranego sposobu dostawy w wiadomości e-mail zawierającej Zamówienie. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

2. W przypadku gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – może on odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.

3. W sytuacji wskazanej w ust. 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.

4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym znajdują się  pod adresem https://filippo.pl/pl/delivery.html.

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.    Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży - umowę uważa się za niezawartą.

2.   W przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli Konsument albo Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym, wybrały sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez takich Klientów dodatkowych kosztów.

3. Oświadczenie Klienta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności może on:

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym Nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

7. Formularz oświadczenia o odstąpieniu oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są dostępne w Sklepie Internetowym podczas składania Zamówienia (jako integralna część Regulaminu) oraz przesyłane Klientowi w wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej po przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 

§ 9 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

 

1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

a) Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

b) Jeżeli Klient celem realizacji prawa do odstąpienia skorzysta z Elektronicznego Formularza Zwrotu - środki będą zwrócone wybranym w formularzu sposobem i na podany przez Klienta rachunek bankowy.

c) W przypadku Zamówienia powyżej 199 złotych, Klientowi przysługuje zwrot kosztów najtańszego sposobu dostawy Towarów,

d)  W przypadku Zamówienia poniżej 199 złotych, Klient otrzymuje zwrot całości kosztów dostawy niezależnie od wybranego sposobu.


2) Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od niego płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3) Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Klient powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Klient zwraca powinien być wysłany na adres siedziby Sprzedawcy.

4) Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 10 REKLAMACJE TOWARÓW

 

1. Sprzedawca odpowiada: 

a)  za brak zgodności Towaru z umową, wobec tych z Klientów, którzy są Konsumentami albo Osobami fizycznymi prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą dokonujących zakupu o charakterze niezawodowym, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) zwłaszcza przepisami rozdziału 5a. powołanej ustawy,

b) na podstawie rękojmi za wady według przepisów Kodeksu cywilnego i postanowień Regulaminu, wobec pozostałych Klientów niewskazanych pod lit. a) powyżej, jeżeli nabyty przez takie osoby Towar ma wadę.

2. Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację:

3. Kroki jakie musi podjąć Klient celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru, wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym Formularzu Reklamacyjnym. W przypadku skorzystania przez Klienta z innego sposobu złożenia reklamacji niż za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Reklamacyjnego - Sprzedawca poinformuje Klienta o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.

4. W zgłoszeniu należy opisać stan faktyczny, w szczególności opisać domniemaną niezgodność lub wadę, przedstawić dowody na potwierdzenie opisanego stanu faktycznego, przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.

5. Klient, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią Towar Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. Warunkiem jest przedstawienie dowodu poniesienia tych kosztów

6. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy Towaru oraz prawidłowo wypełnionego oświadczenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym w przypadku reklamacji Klienta spod § 10 ust. 1 lit. a Regulaminu jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcę.

7. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Klientowi pocztą elektroniczną lub pisemną.

8. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli niezgodność istniała w chwili dostarczenia Towaru Klientowi spod § 10 ust. 1 lit. a Regulaminu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik i została ujawniona w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub producenta jest dłuższy.

9. W przypadku braku zgodności Towaru z umową, Klient spod § 10 ust. 1 lit. a Regulaminu może zażądać naprawy lub wymiany Towaru.

 

10. Klient spod § 10 ust. 1 lit. a Regulaminu wykonujący uprawnienia przysługujące mu z tytułu braku zgodności Towaru z umową zawartą ze Sprzedawcą jest zobowiązany dostarczyć Towar do Sprzedawcy na jego koszt.

 

11. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

 

12. W przypadku braku zgodności Towaru z umową, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 

13. Jeśli Towar jest niezgodny z umową, Klient spod § 10 ust. 1 lit. a Regulaminu może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zwłaszcza gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową ze względu na to, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;

b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez takiego Klienta o braku zgodności Towaru z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla takiego Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim taki Klient go nabył; Sprzedawca nie odebrał od takiego Klienta Towaru na swój koszt.

c)  Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla takiego Klienta.

d)  brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany.

e) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową.

 

14. Sprzedawca zwraca Klientowi spod § 10 ust. 1 lit. a Regulaminu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

 

15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych dostarczonych na podstawie umowy Towarów, Klient spod § 10 ust. 1 lit. a Regulaminu może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby taki Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

 

16.    Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

17.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, gdy Klient spod § 10 ust. 1 lit. a Regulaminu w chwili zawarcia umowy o niezgodności Towaru z umową wiedział. To samo dotyczy Klienta spod § 10 ust. 1 lit. b Regulaminu, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie Towaru.

 

18.    Niezbadanie przez Klienta spod § 10 ust. 1 lit. b Regulaminu Towaru w sposób profesjonalny niezwłocznie po wydaniu Towaru (partii/części Zamówienia) przez Sprzedawcę oraz brak zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej wadzie w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia, skutkuje utratą wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Sprzedawca rozpozna reklamację takiego Klienta w terminie 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca uzna, że reklamacja takiego Klienta zawiera braki uniemożliwiające w jego ocenie jej rozpoznanie, Sprzedawca skieruje prośbę o uzupełnienie reklamacji o niezbędne informacje. W tym przypadku termin na rozpoznanie reklamacji może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji takiego Klienta za uzasadnioną, wybór sposobu zaspokojenia roszczeń takiego Klienta będzie należał do Sprzedawcy. Sprzedawca może żądać dostarczenia reklamowanego Towaru do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę. Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku z wadą Towaru ograniczona jest do wysokości ceny Towaru za wszystkie przypadki odpowiedzialności, z wyjątkiem umyślności Sprzedawcy.

 

 

 

§ 11 REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Klient może złożyć reklamację, w przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego lub któregokolwiek z jego elementów.

2.  Klient składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres sklep@filippo.pl, wiadomość zawierającą następujące elementy:

a) imię i nazwisko Klienta;
b) adres poczty elektronicznej;
c) opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

3. Z zastrzeżeniem odmienności postanowień niniejszego § 11, do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną, postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.

 

§ 12 POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

 

1. Postanowienia dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 13 OPINIE

 

1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej o dodanie Oceny obsługi Zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi Zamówienia oraz ocena poszczególnych Towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania wskazanych wyżej Ocen.

2. W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65 535 znaków słownych. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.

3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego.

4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.

8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych Użytkowników Sklepu Internetowego, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu Internetowego i Towaru.

 

§ 14 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.

3. Klient, zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedawcę z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz osób trzecich, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;

 • w zakresie wykorzystywania  całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywania  w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych;

 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;

 • w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 • w zakresie wykorzystywania  utworów dla celów promocyjnych i marketingowych.

4. Usunięcie przez Klienta Konta lub Oceny, nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 

§ 15 ZMIANA REGULAMINU

 

1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

a) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
b) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu Internetowego wymagających dostosowania do nich        postanowień Regulaminu;
c) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.

2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

3. Do Umów Sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

4. Klient, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.

 

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2021

2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://filippo.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni:

a) w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: Filippo Adam Filipowicz spółka komandytowa ul. Galaktyczna 32A Gdańsk 80-299, tel. +48 58 3000075, sklep@filippo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://filippo.pl/pl/returns-open.html. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na Trwałym Nośniku.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (odnośnie wysokości zwracanych kosztów - zob. § 9 ust. 1 Regulaminu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

7. W przypadkach, gdy nie zaproponowaliśmy samodzielnego odbioru Towaru - mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: Sklep Filippo. Galaktyczna 32A Gdańsk 80-299 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

 

pixel